Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výnos Adolfa Hitlera k zřízení protektorátu Čechy a Morava

30. 4. 2007

Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvětšovalo se nebezpečí, že z tohoto prostoru - jako již jednou v minulosti - vyjde nové nesmírné ohrožení evropského míru. Neboť česko-slovenskému státu a jeho držitelům moci se nepodařilo organisovati rozumně soužití národních skupin, v něm svémocně spojených, a tím probuditi a zachovati zájem všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Tím však prokázal svou vnitřní neschopnost k životu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu.

Německá říše však nemůže v těchto pro její vlastní klid a bezpečnost stejně jako pro obecné blaho a obecný mír tak rozhodně důležitých oblastech trpěti žádné trvalé poruchy. Dříve nebo později musela by nésti nejtěžší důsledky jako mocnost dějinami a zeměpisnou polohou nejsilněji interesovaná a spolupostižená. Odpovídá tudíž příkazu sebezáchovy, jestliže Německá říše jest rozhodnuta zasáhnouti rozhodně k zajištění základů rozumného středoevropského řádu a vydati nařízení, která z toho vyplývají. Neboť dokázala už ve své tisícileté dějinné minulosti, že díky jak velikosti, tak i vlastnostem německého národa jediná jest povolána řešiti tyto úkoly.

Naplněn vážným přáním sloužiti opravdovým zájmům národů sídlících v tomto životním prostoru, zajistit národní svébytnost německého a českého národa, prospěti míru a sociálnímu blahu všech, nařizuji tudíž jménem Německé říše jako základnu pro budoucí soužití obyvatelů těchto oblastí toto:

Článek 1.

(1) Části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými oddíly, náleží od nynějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako "Protektorát Čechy a Morava" pod její ochranu.

(2) Pokud obrana Říše toho vyžaduje, učiní Vůdce a říšský kancléř pro jednotlivé části těchto území úpravu od toho odchylnou.

Článek 2.

(1) Obyvatelé protektorátu, kteří jsou příslušníky německého národa, stávají se německými státními příslušníky a podle předpisů zákona o říšských občanech z 15. září 1935 (Říš. Zák. I., str. 1146) říšskými občany. Pro ně platí tudíž také ustanovení na ochranu německé krve a německé cti. Podléhají německé soudní pravomoci.

(2) Ostatní obyvatelé Čech a Moravy stávají se státními příslušníky Protektorátu Čechy a Morava.

Článek 3.

(1) Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám.

(2) Vykonává svoje výsostná práva, náležející mu v rámci protektorátu, ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami Říše.

(3) Tato výsostná práva jsou vykonávána vlastními orgány a vlastními úřady s vlastními úředníky.

Článek 4.

Hlava autonomní správy Protektorátu Čechy a Morava požívá ochrany a čestných práv hlavy státu. Hlava protektorátu potřebuje pro výkon svého úřadu důvěry Vůdce a říšského kancléře.

Článek 5.

(1) Jako zástupce říšských zájmů jmenuje Vůdce a říšský kancléř "Říšského protektora v Čechách a na Moravě". Jeho úřední sídlo jest Praha.

(2) Říšský protektor jako zástupce Vůdce a říšského kancléře a jako zmocněnec říšské vlády má úkol pečovati, aby bylo dbáno politických směrnic Vůdce a říšského kancléře.

(3) Členové vlády protektorátu jsou potvrzování říšským protektorem. Potvrzení může býti odvoláno.

(4) Říšský protektor jest oprávněn dáti se informovati o všech opatřeních vlády protektorátu a udíleti jí rady. Může podati námitky proti opatřením, která by byla s to poškoditi Říši a je-li nebezpečí v prodlení, vydati nařízení nutná ve společném zájmu.

(5) Od vyhlášení zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jakož i od výkonu správních opatření a pravoplatných soudních rozsudků jest upustiti, podá-li říšský protektor námitky.

Článek 6.

(1) Zahraniční věci protektorátu, obzvláště ochranu jeho státních příslušníků v cizině, zastává Říše. Říše povede zahraniční věci tak, jak to odpovídá společným zájmům.

(2) Protektorát obdrží zástupce u říšské vlády s úředním označením "vyslanec".

Článek 7.

(1) Říše poskytuje protektorátu vojenskou ochranu.

(2) Vykonávajíc tuto ochranu, udržuje Říše v protektorátu posádky a vojenská zařízení.

(3) Pro udržení vnitřní bezpečnosti a pořádku může protektorát zříditi vlastní sbory. Organisaci, početní sílu a výzbroj určí říšská vláda.

Článek 8.

Říše vykonává bezprostřední dohled na dopravnictví, jakož i na pošty a telekomunikace.

Článek 9.

Protektorát náleží k celnímu území Německé říše a podléhá její celní výsosti.

Článek 10.

(1) Zákonitým platidlem jest vedle říšské marky až na další koruna.

(2) Poměr obou měn navzájem určí říšská vláda.

Článek 11.

(1) Říše může vydávati právní předpisy s platností pro protektorát, pokud toho vyžaduje společný zájem.

(2) Pokud je dána společná potřeba, může Říše převzíti do vlastní správy správní obory a zříditi k tomu potřebné vlastní říšské úřady.

(3) Říšská vláda může učiniti opatření potřebná k udržení bezpečnosti a pořádku.

Článek 12.

Právo platné nyní v Čechách a na Moravě zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany Německou říší.

Článek 13.

Říšský ministr vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými říšskými ministry právní a správní předpisy potřebné k provedení a doplnění tohoto výnosu.

V Praze dne 16. března 1939.

Vůdce a říšský kancléř:
Adolf Hitler

Říšský ministr vnitra:
Dr. Frick

Říšský ministr zahraničí:
Ribbentrop

Říšský ministr a přednosta říšské kanceláře:
Dr. Lammers

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Krásně napsáno

(Jakub, 7. 11. 2017 19:47)

Nikdy se tolik nenalhalo jak o Adolfu Hitlerovi a jeho Naconálněsocialistickém Německu. Vždy jsem se o téma Říše římská, Třetí říše, Adolf Hitler, Árijci, pohanství, regrese zajímal, už od dětství. Mám doma originální německou knihu z roku 1939 Rasse und Seele, kde je jasně vysvětleno že Árijec je každý, i míšenec 1. stupně(smíšen s židem a cikánem). Má prababička je sudetská Němka a tu dobu pamatuje, vždy mi říká jak to byla krásná doba. Znám mnoho lidí, kteří o té době mluví hezky. A co se týče židů nevěřím jim ani slovo. Nedávno se přiznal jeden žid, který byl v koncentračním táboře, Herman Rosembla. Lhal o svém příběhu, za který si vydělával. Židé vlastní banky a média a teď chtějí naší Árijsou radu zlikvidovat v podobě míšení ras. Židé byly už 109x vykázání s různých zemí, chtělo by je vykázat znovu, rád bych se toho účastnil. Nezabíjet, pouze je vyhnat z Evropy. Jednoho dne Evropa znovu povstane, sjednotí se, vytvoří novou Čtvrtou říši a my budeme moci v klidu spát, být hrdí na svou rasu a chodit s hlavou vztyčenou. Jsem hrdý na to, že jsem Árijec, všichni kdož jsou, by měli být hrdí na svojí rasu, svoje předky, svoji Evropskou kulturu, dnes je to na nás, pokud nepovstanem tak naše rasa v budoucnu zahyne. A nevím kde jsem to četl, ale někdo napsal, že Česko bylo vždy nejlepší s průmyslem atd. Nejlepší byly oblasti Sudetenland tedy sudet, nekoli Čech:)

TROCHA HISTORIE

(Historik, 2. 8. 2014 17:54)

Sámova říše. Vůdce prvního historicky doloženého státního útvarů Slovanů na našem historickém území musel čelit tlaku západních Franků. Jejich vpád do Sámovy říše byl nakonec odražen a v bitvě u Wogastisburku (asi 630 - 631) byli Frankové poraženi.
Velkomoravská říše. Západním mocným sousedem Velkomoravské říše byla Franská říše. Ta viděla ve Velkomoravské říši konkurenta, o jehož vojenské zničení a podrobení pravidelně usilovala. S tímto cílem vedla proti Velkomoravské říši válečná tažení v letech 805, 806, 846, 847, 855, 856, 864, 869, 870, 871, 872, 892. 893, 898 a 900. Těmito neustálými útoky a nutností se bránit západním vpádům Franků, nakonec oslabený Velkomoravský stát podlehl útokům maďarských nájezdníků. Tedy během necelých 100 let bylo vedeno celkem 15 vojenských přepadů a vpádů na Velkou Moravu ze strany jejího západního mocnějšího souseda – Francké říše! Jistě ukázka bratrského přátelského soužití – dodejme „mírně“ asymetrického: z jedné strany 15 válečných vpádů s cílem porobit si východního souseda a z druhé strany ani jeden – pouze obranná vlastních území a obyvatelstva. Takřka idylická představa dobrých sousedských vztahů.
Přemyslovský stát. V 10. století Germáni zaútočili na přemyslovský stát šestkrát. V 11. století pětkrát. Ve 12. století pouze jednou. Ve 13. století třikrát, ve 14. století jednou. Tedy nebylo ani jedno století, kdyby se český stát nemusel bránit před vojenským vpádem ze západu – ze strany našeho západního tradičního souseda – Němců. Opět jistě typická ukázka dobrých harmonických sousedských vztahů.
V této souvislosti je vhodné říci, co prohlásil poslanec Evropského parlamentu a čelný představitel Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Německu B. Posselt, na nedávném 63. sjezdu Němců odsunutých z Československa, cituji:
„My jsme (myšleno sudetští Němci) přemyslovská území přivedli k rozkvětu. My jsme po 800 let přinášeli svůj přínos k hospodářskému a kulturnímu bohatství zemí Svatováclavské koruny.

NEŽER JIM TO TAK

(pan Jo, 2. 8. 2014 17:07)

Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země...no já bych spíš řekl,že jsme byli celou tu dobu cílem německé agrese.Nejdřív kvůli křestanstvi které sem germáni tak rádi s mečem v ruce přnášeli.Ano,naše země se jim vždy líbila,stačí se podívat na mapu jak jim to tam pěkně pasuje mezi ty jejich marky.Ale češi,potažmo slovani jako takoví byli od nich vždy napadáni.Naše historie příteli je historií soužití velkého, silného a agresivního germána se slabším mírumilovným slovanem.Na závěr trochu Heydricha...tento prostor musí být jednou německý a Čech už tu nemá koneckonců co pohledávat...Tak jim to tak nežer.

České země a Němci

(Howado, 19. 8. 2010 18:20)

Samozřejmě se Adolf mílí jako vždy, české země byly součástí pouze Svaté Říše Římské s přívlastkem Národa Německého (Germánského, Nationis Germanicæ), který zahrnoval také část Itálie a Švýcarsko, ale říše to nebyla, ani římská nebyla, ani svatá, snad jen, že panovníkům dával korunu na hlavu papež, byla to jen aliance samostatných územních celků obchodního a politického vlivu ... německý národ vzniká až v 19. století uměle, papírově pod východopruským vedením, paradoxně východní Prusko ve Svaté Říši Římské nebylo a nebylo...

Pryč s nacismem

(Howado, 19. 8. 2010 18:10)

Tak nevím, která média koho vypatlala, ale na tomto webu je jedna hrubka za druhou, třeba časté sloveso "zkončilo" atd. K médiím: Polská média mluví o "hitlerovcích" ne o náccích, nácci či "nazi" jsou užíváni spíše v amerických a anglických médiích, česká média používají také "nácky" nebo také častěji "němce". Jinak, nacistický režim uzavřel české vysoké školy téměř ihned po obsazení, a vzdělávací činnost povolil jen několika českým profesorům (potupně samozřejmě), jednoduše šlo o likvidaci elity českého národa, podle tureckých (turecká genocida vzdělanějších Arménů) či habsburských (španělsko vs likvidace vzdělané elity Inků a Aztéků) vzorů, nepíší ani o popravách (Vladislav Vančura, atd.), likvidace českých průmyslníků (Emil Kolben), nucená emigrace vědců, lékařů atd. atd. Měli zůstat v Říši jen dělníci do zbrojovek, jako jste patrně pane vy. Mějte se :)

Pryč s nečechy

(Ragnar, 17. 7. 2010 10:52)

Tato ideologie je opravdu skvělá, když se tu píše o tom jaké je československo hnijící zhouba a že je třeba se tohoto státu "zmocnit" a napravit. Chce se mi zvracet z člověka který takovouto ideologii brání a pomalu miluje. Tyhle kecy byly jen prostředkem pro manipulaci s hranicema říše. Vzali čechum práva svobodu a přikázali to co potřebovali. Němce zvýhodnili. Jestli vás sere že jste češi tak nejste v pořádku.
Taky nechápu jak něco takového může Čech napsat a ještě se toho zastávat. fuj

globus B na vas

(milan, 9. 3. 2010 0:55)

škoda jen, že ste už jen takový šašci, co ani kloudně škrtnout nedovedou :)

Pryč s antifašisty!

(Bílý nevěřící pes 14, 5. 11. 2009 22:29)

Každá ideologie je skvělá pokud se to nepřežene, Hitler to přehnal dost ale co řešit naštěstí se nestalo co se stát původně mělo. Pryč s nacismem tys mě dostal.. lidi jako ty sou vypatlaný nevim jestli za to můžou média či jíná věc která z tebe udělala kreténa ale to je jedno.. když napíšeš pryč s nacismem a urazíš nácky napiš proč si to myslíš a nevypouštěj sračky jen tak protože tě to zrovna napadlo. BTW zkurvení? myslíš že jsou nácci podel vzoru jarní?

Pryč s nacismem

(zkurvení náckové, 14. 4. 2009 19:19)

Fuj jak může toto nějký čech vůbec napsat. Vypatlané kebule toto